Pyrotechnický prieskum


Pyrotechnickým prieskumom, alebo vyhľadávaním nevybuchnutej munície sa rozumie odborná činnosť, ktorou sa zisťuje prítomnosť munície alebo muničných elementov pod, alebo na zemskom povrchu. Naši pyrotechnici majú s touto činnosťou bohaté skúsenosti, keďže v minulosti prevažne pracovali ako pyrotechnici ozbrojených zložiek, kde vykonali stovky odborných prác s muníciou. Keďže pri vyhľadávaní munície sa využívajú magnetické a elektromagnetické vlastností kovových materiálov, samotné vyhľadávanie realizujeme prevažne digitálnou magnetometriou za použitia magnetometrov s presným určením polôh meracích bodov za pomoci GPS, s následným dohľadaním s detektormi kovov. Pyrotechnický prieskum do väčších hĺbok realizujeme pomocou georadaru. PyroFX zabezpečí pyrotechnický prieskum terénu od technologického postupu až po samotné vyhľadanie, zabezpečenie a odstránenie munície, ako aj vydanie záverečnej správy. Taktiež vykonávame trvalý a dočasný pyrotechnický dozor počas stavebných prác na stavenisku, a dokážeme zabezpečiť aj archeologický prieskum.

Pyrotechnický prieskum
Facebook